ЕКОЛОГИЈА

Левица се залаже за:

» увођење еколошког ванредног стања

» доношење акционог плана за превазилажење кризе изазване климатским променама – акционим планом обухватити и стратегију преласка на потпуно снабдевање енергијом из одрживих извора (најкасније до 2050. године)

» промену Устава: прописати да се из природе не сме узимати више од онога што је она у стању да обнови; заштитити воду и поступање са воденим ресурсима

Последице корупције у екологији осећамо сви. Животна средина је деградирана, природни ресурси се приватизују и користе неодговорно, природа се полако трансформише и узрокује смањење броја биљних и животињских врста. Српска напредна странка занемарује нашу еколошку стварност и политика им је усклађена са личним и приватним интересима инвеститора, где до изражаја долази тежња да се за кратак период акумулира што већа количина профита. Ми поручујемо да профит не сме бити важнији од живота и нашег уставног права на здраво животно окружење.

 

Еколошки приоритет Левице је успостављање развојног модела планирања друштвеног напретка користећи еколошке и демократске принципе. У сам процес израде развојног плана треба укључити што већи број људи, почевши од локалног нивоа посредством месних заједница, па преко локалних форума и трибина, организовања дебата на више нивоа и најзад интернета. План треба допунити након пет година и доносити нови сваке десете године пратећи јавни интерес у циљу заштите биодиверзитета и екосистема у целости. Годишња евалуација плана у Народној скупштини се подразумева. Развојни план је замишљен као средство помоћу којег се дефинишу национални програми у процесу изградње, производње и потрошње, али и одређују стратешки приоритети и финансирање на средњорочни и дугорочни временски интервал. Таквим приступом осигуравамо да доносиоци одлука не поступају супротно интересу наше животне средине. Левица верује у развој заснован на објективним интересима и потребама друштва и напуштање еколошки штетног приступа оличеног у неограниченом расту и конзумеризму. Еколошки одрживо планирање друштвеног развоја је прилика за добар живот и начин да се постигне коначна хармонизација између људи и природе.

 

Питање климатских промена представља велики испит за нашу генерацију. Нагле промене климе широм света изазивају учестале елементарне непогоде, глобално загревање и крајње необичне временске услове. Ове појаве угрожавају опстанак биљних и животињских врста и људску популацију. Србија је ратификовала Париски споразум, али ни наша земља попут огромне већине других држава није направила значајнији помак у борби против климатских промена. Најважније решење за климатску кризу је прелазак на снабдевање енергијом из одрживих и обновљивих извора. Предуслов за успешну транзицију је постојање јаке политичке воље и улагање у професионалну обуку кадрова и њихово стручно усавршавање, као и подизање свести становништва о важности рационалог поступања са енергијом, постепени прелазак на одрживе и органске принципе пољопривредне производње, смањење отпада и јачање рециклажне индустрије и рециклаже обновљивих материјала. Уругвај је на пример за свега 10 година успео да преокрене сопствене трендове и тренутно генерише изнад 98% енергије из обновљивих извора. Предности транзиције су занемарљив степен негативног доприноса екосистему, одговорна потрошња и на дугорочном плану стварање енергетског суверенитета у односу на спољне факторе. Ипак, у транзицији не смемо запоставити ни општи значај постојања еколошке државе. Левица подржава постављање дугорочног циља који се тиче смањења аутомобилског саобраћаја у корист јавног и приватног превоза. С тим у вези, наглашавамо потребу да градски, приградски и међуградски јавни и приватни превоз испуњава високе еколошке стандарде. Посебно истичемо значај јачања железнице и подстицаја за употребу бицикала и тротинета као одрживих и пре свега најздравијих начина транспорта у наредним деценијама. Битан део одговорне еколошке политике је власништво над природним ресурсима који представљају наше заједничко добро и они се не смеју налазити у поседу приватних лица. Главни задатак државе је да осигура друштвено власништво над екосистемом – воденим и зеленим површинама, бањама, планинским пределима, енергијом из хидрогеотермалних извора итд. Заокрет у политици према дрвећу и пошумљеним областима је исто значајан, кроз мере попут очувања дрвећа и шума од масовне сече и подизања свести о битности шумарства за екосистем. Кључан програмски захтев је да свако, чак и најмање коришћење ресурса, буде пропраћено обавезном израдом строге студије о процени негативног доприноса животној средини.

 

Наши градови су у светском врху по загађеном ваздуху. Повишена концентрација ПМ2.5 честица је озбиљан проблем и по подацима Европске агенције за заштиту животне средине, у Србији је 2019. године документовано 13.700 превремених смрти изазваних честичним загађењем, док је услед загађења овим честицама животни век значајно смањен код најмање 135.800 особа. Званичан статистички податак говори и да Србија спада међу највеће загађиваче у Европи. Здравље је угрожено и због опадајућег квалитета воде за пиће, али и недовољног захвата становништва са приступом питкој води. Решење је у покретању пројекта јавних инвестиција који ће свима осигурати приступ води и канализационој мрежи, у складу са Резолуцијом о људском праву на воду и санитарне услове, усвојеној 2010. године од стране Генералне скупштине УН. Не смемо ставити по страни ни рад на подизању еколошке свести становништва, ради очувања и заштите наших водених површина у којима завршава гомила отпада. Животно окружење са одговарајућим здравственим стандардом представља важан корак ка развоју еколошке свести као истинског одраза патриотизма за 21. век. Део нашег еколошког програма је и брига за права наших кућних љубимаца. И они су жива бића, ништа мање осетљива у односу на људе, те је од непроценљиве важности да се према њима опходимо на одговарајући начин. Наша залагања за препознавање и поштовање права кућних љубимаца и животиња представили смо у 16 програмских мера. На међународном нивоу Левица се залаже за заустављање тестирања над животињама и проналазак етички одрживе алтернативе. Између живота кућних љубимаца и људи стављамо знак једнакости и сматрамо да наши искрени пријатељи са којима делимо планетарни простор не заслужују ништа мање од приступа који је испуњен бригом за њихову добробит.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

ЕКОЛОШКИ ПАТРИОТИЗАМ

 • Покренути четворогодишњи инвестициони циклус у области зелених политика значајним издвајањима по фискалној години.
 • Јачањем казнених одредби у нашем законодавном оквиру заштитити и суштински водити рачуна о очувању здравог животног окружења за сваког појединца.
 • Образовати Комисију за одрживи развој која ће имати јавна овлашћења за делегирање представника на локалном нивоу и по областима, у циљу спровођења развојног модела планирања друштвеног напретка.
 • Осигурати да свако место у нашој земљи за што краћи временски интервал оствари право на приступ канализационој мрежи и чистој води за пиће.
 • Као привремено решење до побољшања квалитета и услова живота у сиромашнијим насељима предлажемо постављање бесплатних и јавно доступних мобилних тоалета и тушева.

ЗЕЛЕНИ ОДГОВОР НА КРИЗУ

 • Усвојити измене Закона о климатским променама и дефинисати строжије услове у погледу прикупљања, квалитета и благовремености података и информација.
 • Формирати Савет за климатска питања састављен од аналитичара и стручњака, представника невладиног сектора и заједница рањивих на утицаје климатских промена – Кључни задатак СКП: тесна сарадња са институцијама система на пољу заштите од климатских промена.
 • Поставити нове и строжије законске границе за емисије произведене од индустрија које временом опадају, доследно кажњавајући свако прекорачење прописаних ограничења.
 • Постепено заустављати подстицаје у индустрији фосилних горива и генерално подстицаје који су намењени за реализацију пројеката штетних за наше животно окружење.
 • Појачати инспекцију индустрија у већем ризику од загађења.
 • Дефинисати законске оквире за формирање и рад нове институције Еколошког заштитника тј. Омбудсмана за природне ресурсе, животну средину и кућне љубимце, а која би деловала у оквирима Агенције за заштиту животне средине, са јавним надлежностима да своје деловање организује по локалном принципу.
 • Чешћим контролама квалитета питке и речне воде и правовременим информисањем јавности истински повести рачуна о здрављу грађана.
 • Постављати чесме у централним градским и општинским зонама и тако у значајној мери утицати на смањење пластичног отпада.
 • Инвестирати у изградњу система за спречавање поплава, као и у уређење река и сливова.
 • Имплементирати макар и симболичну праксу наплате пластике која се користи за једнократну употребу.
 • Ограничити тржишни пласман производа за хигијену који у себи садрже микропластику.
 • Противимо се наставку развоја тзв. „инвеститорског урбанизма“ и сматрамо да је важно дефинисати критеријуме нове градње, односно потребно је да просторно планирање прилагодимо климатским променама.
 • Пружити могућност субвенције појединцима и породицама који долазе из социјалних категорија, ради замене дотрајале столарије и обнове фасаде за боље и квалитетније услове живота.
 • Непрестано ширити мрежу паркова, дечјих игралишта и других зелених површина.
 • Засадити два милиона нових стабала и тиме направити значајан корак у оживљавању екосистема.
 • Препоручујемо јачање законских прописа у погледу нелегалне сече и намерног изазивања пожара као део превенције и заштите шума од уништавања.
 • Донети далеко оштрије прописе о забрани, употреби и контроли пестицида и других хемикалија.
 • Интензивирати поступак надзора и контроле буке, дајући предност подручјима која су највише изложена буци.
 • Проценити и потом деловати у пракси са циљем ублажавања светлосног загађења и квалитетне контроле вештачког светла у ноћним условима.
 • Дати локалним самоуправама веће надлежности и самосталности у домену заштите животне средине.

ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА

 • Евентуално разматрање могућности и по потреби законска регулација изградње и рад нуклеарне електране треба да буде предмет широког демократског дијалога унутар друштва.
 • Улагати средстава у интензивно ширење мреже даљинског грејања и хлађења.
 • Остварити прелазак на систем грејања по потрошњи чиме ће се подстаћи рационалније коришћење енергије и уштеде, како за државу тако и за потрошача.
 • Искористити огромне потенцијале геотермалне енергије и ојачати капацитете за коришћење енергије која се добија помоћу ветра и сунца.
 • Домаћинствима која имају најмање приходе увести нови повлашћени принцип наплате енергетског снабдевања преко бесплатног и унапред предвиђеног дела енергије који је довољан за достојанствен живот породице и појединца.
 • Подстицати рад и оснивање енергетских задруга како бисмо створили одговарајуће услове за учешће грађана и привреде на енергетском тржишту Србије.

ТРАНСФОРМАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

 • Започети са постепеним преласком на одрживи јавни превоз – број аутобуса у великим градовима треба барем приближно да одговара дневним превозним потребама људи.
 • Интензивније спроводити електрификацију постојеће железничке мреже и њено даље ширење и осавремењавање, јер би таквим приступом повећали капацитете превоза путника, али и деловали са намером да железнички саобраћај постане главно међуградско превозно средство.
 • Развој локалне мреже бициклистичких стаза поставити за један од инфраструктурних приоритета, и то полазећи од чињенице која говори да бицикло представља најздравији начин превоза, поготово у већим срединама где је потребно да надлежне институције развијају „локал“ у складу са намером да бицикло постане главно превозно средство на територијалном нивоу.
 • Увести ПДВ стопу од 5% на куповину електричних возила током периода од четири године.
 • Доделити пешацима предност у саобраћају смањењем пролазног времена на семафору за друмски вид транспорта и повећањем за пешаке.
 • Успостављати брзе руте прилагођене корисницима јавног превоза, амбулантних возила и такси превоза.
 • Градити јавне гараже према инфраструктурним и другим могућностима и тако постепено смањивати број остављањих возила на необележеним паркинг местима.

КОМУНАЛНА РЕШЕЊА

 • Обезбедити осавремењавање контејнера и довољан број канти за одлагање отпада.
 • Прогласити мораторијум на изградњу нових спалионица отпада и депонија – наставити са осавремењавањем постојећих све док се не створе услови за њихово постепено затварање.
 • Повећати цене одлагања комуналног и другог отпада на депоније ради смањења деградације тла и загађења воде и ваздуха, као и подстицања унапређења система за сакупљање и поновну употребу рециклабилног отпада.
 • Санирати места која се нелегално користе као депоније, а јачим законским одредбама и формирањем регистра загађивача спречити даље одлагање отпада на места која унапред нису предвиђена за то, односно понављање еколошких прекршаја.
 • Унапредити комуналне услуге сакупљањем смећа у домаћинствима развојом примарне селекције отпада и подизањем свести грађана о еколошким темама путем средстава јавног информисања.
 • Индустријски и комунални отпад завршава у нашим водама из којих црпимо питку воду и зато позивамо надлежне да покрену процедуру за редовно пречишћавање отпадних вода.
 • Усвајањем засебне уредбе тежити планском смањењу отпада и уједно стварању услова за прелазак на принцип кружне економије.
 • Отварањем већег броја рециклажних центара започети са применом нове комуналне политике и за дугорочни циљ поставити намеру да сваки град и свака општина имају најмање по један рециклажни центар.

ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА

 • Законски препознати морални и правни статус кућних љубимаца и генерално животиња.
 • Оформити Специјалну јединицу полиције за добробит и заштиту животиња и започети системску борбу против злочина над животињама – занемаривања, мучења, тровања или убијања, што је распрострањена појава на коју се не реагује на адекватан начин.
 • Осмислити платформу на којој ће свако имати прилику да пријави и региструје изгубљене и пронађене животиње.
 • Креирати националну мрежу за хитне случајеве посредством које би локалне самоуправе обавезали у погледу успостављања засебаног броја и имејл адресе сталне доступности за случајеве од посебне важности и помоћ животињама у невољи.
 • Подржати оснивање Банке хране за животиње као привремену меру помоћи ранитељима са нижим примањима и такође привременог облика подршке за удомљавање незбринутих паса и мачака.
 • Обавезом чиповања мачки и паса и регистрацијом кућних љубимаца, направити веома битан корак према уређеном статусу животиње у заједници, али и отпочети са борбом против неодговорног ранитељства.
 • Основати Фонд за заштиту животиња намењен за финансирање активности инспекције, промоције и реализације програма за добробит животиња и кампања подизања свести и неформалног образовања.
 • Успоставити национални регистар лица осуђених због окрутности над животињама.
 • Реорганизацијом институције Зоохигијене успоставити националну мрежу прихватних центара и служби хитне ветеринарске помоћи, којом бисмо осигурали постојање локалних служби у целој држави, и оне би, између осталог, имале обавезу да у стању редовних околности по приступачним ценама пруже помоћ кућним љубимцима.
 • Покретањем јавне кампање подстицати удомљавање кућних љубимаца и активну борбе против усамљености старијих особа.
 • Проблем паса луталица решавати кампањама бесплатне стерилизације и предложеним моделом реорганизације институција Зоохигијене у циљу спровођења политике засноване на хуманој контроли популације паса.
 • Кажњавати и непосредним мерама тежити да као држава и друштво неутрализујемо размножавање кућних љубимаца зарад профита – то ће допринети сузбијању распрострањености тржишта кућних љубимаца и одговарајућој контроли популације животиња у кућним условима.
 • Борити се против сваког облика занемаривања паса и поготово њиховог држања ради тренирања за борбе.
 • Обавезати локалне самоуправе у погледу постепене изградње мреже погребних простора на којима ће ранитељи имати могућност да сахране своје кућне љубимце – на овај начин бисмо се изборили са бацањем преминулих животиња у контејнере или поред пута, сахрањивањем у парковима или на другим јавним просторима.
 • Гарантовати испуњење научних и педагошких циљева зоолошких вртова подизањем квалитета етичких стандарда, пренаменом дела простора који могу послужити као јавна уточишта за напуштене животиње и постепеним стварањем услова за напуштање погрешне праксе у којој се зоолошки вртови налазе у служби јефтине забаве за посетиоце.
 • Забранити продају и употребу пиротехничких средстава и тиме спречити да због забаве из године у годину страда велики број мачака, паса и других животиња.