ПРАВОСУЂЕ

Левица се залаже за:

» независно, непристрасно, ефикасно и одговорно правосуђе
» једнаку правну заштиту за све
» немилосрдну борбу против свих облика криминала и корупције

Сведоци смо декларативне борбе против организованог криминала и корупције сваки пут када постоји могућност да актуелној власти опадне рејтинг, док на другој страни мафија сачињена од подземља и навијачких група служи за очување политичких елита на позицијама моћи. Српска напредна странка је из опозиције обећавала да ће када дође на власт водити оштру борбу против организованог криминала и корупције и на том таласу су и добили изборе 2012. године. У наставку прилажемо податке помоћу којих се може закључити да су од њихових обећања о борби против криминала и корупције остале искључиво празне речи и фразе за потребе опстанка на власти и дневне политике. Према Corruption Perceptions Indexu на крају 2021. године, Србија заузима 96. место са свега 38 поена, што је идентичан резултат оном из 2020. године и уједно званичан показатељ да степен корупције у друштву већ шест година не бележи позитиван помак. Издвајамо и податак Global Peace Indexa из 2020. године, који говори да је Србија за осам година напредовала свега 13 места тј. да заузима 51. место у области безбедности, односно да је забележено назадовање за 0.036 поена у односу на 2019. годину. Као посебно алармантан податак истиче се да је најмање 16,5% средњошколаца и 38,6% студената пробало дрогу. Главна последица оваквог стања у друштву је урушено поверење у судове и тужилаштва. Задатак судија и тужилаца је да и у пракси обезбеде владавину права и правну сигурност, заштиту људских и мањинских права, уставност и законитост, као и да сваком појединцу дају чврсте гаранције да ће имати право на приступ суду, решавање спора у разумном року и правично поступање. Правосуђе у Србији наведено омогућава само на папиру, налази се на страни приватних интереса и правосудне структуре у целости избегавају суочавање са критикама и успостављање транспарентности. Ми заступамо конкретне мере које могу да обезбеде правду за све, без обзира на друштвени и материјални положај појединца. Приступ правди генерално не сме бити скуп, спор и условљен специфичним условима. Промена треба да осигура и немогућност политичког утицаја на правосудни систем, стварање правосуђа по мери детета и проширени приступ бесплатној правној помоћи. Левица је одлучна у намери да избори промену правосудног система, владавину права, доступност правде и повратак поверење у судове и тужилаштва.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

 • Успоставити институцију и изабрати првог Специјалног тужиоца за борбу против криминала и корупције на високом и средњем нивоу и затим новоформираној институцији припојити Тужилаштво за организовани криминал и гарантовати потпуну независност у раду по угледу на Румунију.
 • Имплементирати реформу Високог савета тужилаштва и тужилаштва у целости – увести Покрајинског јавног тужиоца на територији АПВ и омогућити му да буде део Високог савета тужилаштва; мрежу јавних тужилаштава организовати на нивоу управних округа, јер тренутно поред Тужилаштва за организовани криминал и Тужилаштва за ратне злочине постоје још основна, виша и апелациона јавна тужилаштва, која у смислу одрживости правосудног система праве озбиљне трошкове; тражити ефикасност и успоставити обавезу релативно брзог и брзог поступања тужилаштава у предметима повезаним са привредним криминалом, корупцијом, радним правом и трговином наркотицима.
 • Тежити остваривању пуне регионалне и међународне сарадње на процесуирању свих лица која нису одговарала за почињене ратне злочине над цивилима (искористити постојеће капацитете и унапредити рад Тужилаштва за ратне злочине).
 • Објединити Уставни са Врховним судом, ревидирати и по потреби проширити надлежности и поступање, на начин да будући Врховни суд Републике Србије буде задужен за надзор целе правосудне мреже, законитост и уставност свих одлука извршне и законодавне власти, одлучивање у жалбеном поступку на одлуке осталих судова и деловање у првостепеном поступку за случајеве који се односе на организовани криминал, корупцију и трговину утицајем на највишем нивоу.
 • Судије Врховног суда бирати у Народној скупштини гласовима најмање две трећине посланика, на предлог Високог савета судства и доживотни мандат – на функцији не би требало да буде укупно више од 15 судија и потребно је развити прецизан систем дисциплинске и сваке друге одговорности у случају несавесног обављања дужности.
 • Извршити потпуну реформу мреже судова: предлажемо укидање поделе на судове опште и посебне надлежности и успостављање општих судова на локалном нивоу и Вишег суда на нивоу АП Војводина.
 • Креирати мрежу тзв. „ноћних судова“ којима би у наш правосудни систем увели убрзано и хитно решавање суђења за кривична дела против безбедности у саобраћају, нарушавање јавног реда и мира и ситне прекршаје.
 • Увести дежурства општинских судова у данима одигравања спортских догађаја, пошто се она одржавају најчешће током викенда, да би се направљени преступи решавали правовремено и према чињеницама.
 • Развити систем одговорности судија у случајевима постојања спорог, неустручног и несавесног рада или корупције.
 • Санкционисати на одговарајући начин судије због којих Република Србија пред међународним судовима изгуби спор.
 • Унапредити систем стручног оспособљавања кандидата за судије и интензивно радити на побољшању знања и укупних способности за време вршења функције.
 • У значајној мери ограничити или смањити трошкове у поступцима – ускладити судске таксе са материјалним околностима странака у поступку, укинути непотребне трошкове вештачења за странке, одредити приближно фиксне цене парничних трошкова, начин изрицања трошкова у прекршајном поступку ускладити са приходима учиниоца итд.
 • Заменити постојећи систем судија поротника и организовати га надаље комбиновањем најбољих елемената из међународне праксе: Састав пороте зацементирати на пет чланова и тражити просту већину у гласовима приликом доношења одлука, захтевати присуство пороте у суђењима за која је предвиђена минимална казна затвора од две године, избор поротника вршити насумичним избором из бирачког списка и успоставити принцип праведне дневне накнаде за поротнике.
 • Законски дефинисати зараде и раст зарада судија и тужилаца, ради спречавања било каквог политичког утицаја на правосудни систем.
 • Ускладити тумачење судских и тужилачких пракси и тиме заштитити правну сигурност грађана.
 • Разрадити план за сузбијање непотизма у правосудном систему.
 • Прописати кривично дело „злочин против интереса спорта“ и формирати политички независно тело са задатком ретроактивног испитивања спреге између спортских радника и криминогених структура, као и навода о намештеним спортским догађајима; потом је неопходно посветити се и јачању механизама задуженог за контролу спортског клађења и начина сузбијања свих нечасних радњи које нису у интересу спорта.
 • Побољшати положај детета у систему малолетничког правосуђа кроз обезбеђивање одговарајућег степена сарадње између правосудног система и система социјалне заштите, као и са другим корацима који су у складу са Конвенцијом о правима детета, Стандардним минималним правилима УН за малолетничко правосуђе, Правилима УН о заштити малолетника лишених слободе, Смерницама УН за превенцију малолетничке деликвенције, Стандардним минималним правилима УН за мере алтернативне институционалном третману и Смерницама Комитета министара Савета Европе о правосуђу по мери детета.
 • Заштитити узбуњиваче од одмазде успостављањем сигурних канала за пријављивање и јачањем заштитних законских одредби.
 • Усвојити конкретне промене Уредбе о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи и заправо дати гаранције да ће право на приступ овој врсти помоћи остварити сви они којима је она заиста и неопходна.
 • Израдити мапе бесплатне правне помоћи и грађанима на крајње поједностављен начин представити све могућности (услови под којима се остварује право на бесплатну правну помоћ, локације пружалаца услуга…).
 • Ревидирати досадашњи рад јавних бележника и размотрити њихово укидање или применити алтернативан приступ и најмање преполовити износ јавнобележничких тарифа.
 • Укинути статус службеног лица за приватне извршитеље и увести за просветне и здравствене раднике, новинаре, возаче јавног превоза и таксисте.
 • Појачати контролу рада стечајних управника у правцу фаворизовања реорганизације предузећа и проширивања права запослених и претходно запослених у управљању предузећем, небитно да ли се ради о реорганизацији или стечају.
 • Реализовати историјску реформу затворског система: Усресредити се на ресоцијализацију извршиоца лакших и средњих кривичних дела и стварање безбедносно-хуманих услова за успешно издржавање казне независно од степена извршеног дела.