ЗДРАВСТВО

Левица се залаже за:

» изградњу система солидарности у којем профит неће бити изнад права на квалитетно и свима доступно здравство

Ситуација у здравству је лоша, не обећава и вапи за променама. Србија неспорно има квалитетно лекарско и друго медицинско особље, али оно углавном не поседује основне услове за рад и хумани приступ својим пацијентима. Већина здравствених установа изгледа и споља и изнутра оронуло, док пацијенти и њихова права наилазе на ограничења праћена логиком профита и зато са правом можемо рећи како су правовремена здравствена заштита и лечење постали друштвена привилегија. Издвајамо и податак у прилог недостатку смештајног капацитета, где на 1.000 становника у просеку долази свега 5,6 болничких кревета. Саме болнице често нису опремљене чаршавима, основном медицинском опремом и санитарно одговарајућим просторима за личну хигијену.

 

Проблеми су на жалост далеко комплекснији и дубљи. Вреди истаћи примере Буџетског фонда за лечење деце у иностранству, недовољне бриге о заштити менталног здравља и корупције. Без обзира колико се власт хвалила „резултатима“ свакодневно смо суочени са очајничким молбама родитеља и јавности за одлазак на лечење у иностранство, због чега до изражаја долази чињеница да живот наше деце зависи од новца. Заштита и унапређење менталног стања нације представља тему од изузетне важности за јавно здравље, поготово када се узме у обзир да годинама уназад имамо значајан раст стопе анксиозних, депресивних и других стања која доприносе општем расту насиља у друштву и суицида, посебно код младих особа што је озбиљно забрињавајући податак. Корупција у здравству је додатно развијена након доласка Српске напредне странке на власт пошто управо од наше платежне моћи зависи да ли ћемо и када доћи на ред за преглед или интервенцију. Актуелна власт ништа није направила ни када говоримо о заустављању акушерског насиља, квалитету болничке исхране и доступности стоматолошке здравствене заштите, а брига о особама са ретким стањима је у сваком смислу недовољна. Хитна и панична издвајања у последње време долазе у својству узрочно последичне везе након вишедеценијског занемаривања јавног интереса.

 

Нагомилани проблеми постали су изражени тек са појављивањем глобалне пандемије корона вируса и највећу последицу таквог система и даље осећају онколошки и други пацијенти којима је неопходна стална или честа медицинска нега. Потреба за реформама у корист квалитета и доступности је велика и кључно је да се свака будућа промена усклади са пратећим инфраструктурним и технолошким захтевима здравственог система, медицинских и не-медицинских радника у здравству и пацијената. Полазећи од претпоставке да право на здравствену заштиту не сме бити условљено дебљином новчаника, као и чињенице да јавни здравствени систем представља велико цивилизацијско достигнуће, Левица се залаже за квалитетно и свима доступно здравство, тако да променом система доступност услуга постане загарантована. Важност здравља је препозната и са Декларацијом УН о људским правима. У наставку предлажемо 40 конкретних мера за нови здравствени систем и живот изнад профита.

ПРЕДЛОЗИ ЛЕВИЦЕ

 • Донети дугорочну стратегију унапређења и развоја здравственог система на период од 10 година и обавезно ставити ван снаге план за тзв. „оптимизацију“ мреже здравствених установа који је израђен сарадњи са страним невладиним организацијама.
 • Определити већа буџетска средства за потребе васпитно-образовног рада и болести које је у ранијем стадијуму могуће лечити.
 • Хитно приступити изради плана за сузбијање болести зависности и развој здравих стилова живота са конкретним системским мерама и потом повести рачуна о његовој доследној примени (нагласак ставити на децу школског узраста).
 • Стриктно ограничити конзумирање дуванских производа у близини дечјих игралишта, паркова, школа и здравствених установа, као и у свим затвореним просторима.
 • Разумемо и прихватамо страх родитеља када су у питању вакцине и оштро се противимо претњама и репресивним мерама које представљају одраз немоћи државе да на неповерење грађана одговори адекватно, поготово када се узме у обзир да су историјски захваљујући вакцинама искорењене неке од веома опасних болести, па због тога позивамо државу и ресорно министарство да се посвете изградњи моста поверења између родитеља и здравственог система.
 • Дефинисати нови национални одговор на дијабетес посредством едукативних радионица са професионалцима у домену исхране и просветним радницима, повећања доступности хране са ниским садржајима масти и соли, идентификације ризичне популације и јавног информисања о начинима лечења.
 • Поставити јасан законски оквир за кампање и јавно деловање на пољу заштите менталног здравља, преко усвајања Националног плана за превенцију самоповређивања и суицида, којим је потребно обухватити низ системских мера на пољу националне доступности, инклузивности и финансирања заштите менталног здравља, као и посредством рада са родитељима, образовним кадром и децом ради безбедног и сигурног живота у заједници за младе (поготово за младе са инвалидитетом и младе из ЛГБТ+ популације).
 • Редефинисати превентивну стоматолошку заштиту и приступ услугама – конципирати их на начин да ништа не буде важније од превентивне заштите, побољшања оралне хигијене, одговарајуће стручности особља и опште доступности јавних стоматолошких услуга.
 • Уврстити у здравствени и просветни календар обавезу годишњих систематских прегледа за децу школског узраста.
 • Пратити у континуитету промене квалитета ваздуха и о томе путем средстава јавног информисања свакодневно обавештавати грађане.
 • Створити потребне услове за усвајање медицинског протокола за ПЕП и ПрЕП и њихово преписивање на терет РФЗО, ради заштите интереса особа које су у повећаном ризику од ХИВ инфекције.
 • Гарантовати бесплатан приступ прекиду трудноће.
 • Зауставити акушерско насиље у нашим породилиштима: разрадити и применити конкретне акционе мере, спроводити потребне обуке и јачати степен и важност дисциплинске одговорности.
 • Повећати доступност и број лекова који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.
 • Поједноставити процедуру за увођење иновативних лекова у употребу.
 • Олакшати приступ најсавременијој терапији свим пацијентима који су оболели од мултипла склерозе.
 • Укинути здравствене картице и старе књижице и дозволити право на преглед и лечење уз давање личне карте на увид.
 • Унапредити електронске медицинске досијее и омогућити лекарима на свим нивоима да кроз ИЗИС приступе медицинској историји пацијената, у којој ће се налазити сви подаци о обављеним прегледима и њиховим резултатима.
 • Интегрисати приватан са јавним здравственим системом, тако да се осигура постепено редуковање листи чекања, односно на средњорочни временски интервал коначно укину чекања и по више месеци или чак година на специјалистичке прегледе и интервенције.
 • Дати могућност РФЗО да закључи уговор са приватним пружаоцима услуга ради смањења листи чекања, обављања хитних интервенција и нижих цена лекова – субвенционисати лечење у приватној пракси са процентуалним покрићем трошкова, условљено са социјалним статусом пацијента наравно (средства за услуге приватног сектора уплаћивати директно на рачун установа, док би пацијент плаћао цену умањену за признати износ трошкова).
 • Креирати пореске олакшице доношењем одговарајућег прописа, према којем ће установе приватне праксе имати дужност да у односу на годишњи број пријављених пацијената, њих 5% лече бесплатно.
 • Тражити од лекара да се јасно определе између посла у јавној или приватној пракси и тако спречити евентуални сукоб интереса.
 • Успоставити обавезу постојања одговарајућег нивоа осигурања уколико пацијент претрпи штету приликом лечења у приватној пракси.
 • Ревидирати принцип јавно-приватног партнерства и концесије у сфери јавног здравства, на начин да сарадња постаје аутоматски немогућа уколико предузетник и компанија не поштују право на достојанствене услове рада и зараде својих запослених.
 • Увести принцип ажурирања статистичких података о болестима на месечном нивоу јер су у питању информације од јавног значаја.
 • Водити статистику успешности за сваког пацијента ради успостављања модела награђивања за остварени успех и стварања мотивације за даље усавршавање лекара, у сврху побољшања резултата, развоја позитивне компетенције и повећања квалитета услуга.
 • Евалуирати рад лекара опште праксе и лекара специјалиста на сваке три године.
 • Инвестирати значајна средства на годишњем нивоу у специјализације, обуке и стручно усавршавање лекара и другог медицинског особља.
 • Усвојити нови Закон о здравственој заштити и извршити потпуну ревизију нашег законодавног оквира, у складу са конструктивно изнетим и представљеним предлозима Левице.
 • Изменама и допунама релевантног закона на тему превентиве и дијагностике генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести, водећи се искључиво савременим сазнањима из медицине, осигурати да наши мали и велики хероји са ретким стањима и њихови старатељи добију сву неопходну подршку.
 • Формирати радну групу за припрему нацрта и израду посебног закона о Социјалном фонду ради, између осталог, и реорганизације Завода за социјално осигурање.
 • Финансирати обнову постојеће и изградњу нове инфраструктуре стављањем фокуса на сеоске амбуланте, заштиту радничке и студентске популације унапређењем рада и квалитета пружених услуга у надлежним заводима, осавремењавање возног парка служби за хитну медицинску помоћ и технолошко опремање примарног, секундарног и терцијалног нивоа здравствене заштите.
 • Побољшати квалитет исхране у здравственим установама.
 • За бољу и ефикаснију теренску сарадњу на нивоу локалне самоуправе успоставити одговарајућу везу између органа реда, домова здравља, болница и служби за хитну медицинску помоћ.
 • Обавезати службе хитне медицинске помоћи око израде и сталног осавремењавања плана реаговања у ванредним ситуацијама (у такве планове морају бити укључене и животиње).
 • Већим буџетским издвајањима тежити одговарајућем учешћу државе и мањем грађана у лечењу деце СМС порукама и личним донацијама, делимичним или потпуним покривањем трошкова за потребе лекарских интервенција у иностранству.
 • Отворити системску истрагу у циљу откривања истине о афери отимања и продаје беба и усвојити посебан закон који ће родитељима омогућити приступ архивама државних безбедносних служби.
 • Легализовати еутаназију и тиме лицима у терминалном стадијуму болести омогућити право на достојанствен завршетак живота.
 • Подстицати праксу дојења на јавним местима увођењем дојења у јавне здравствене политике и програме, информисањем општег становништва о значају дојења и стварањем партнерстава са организацијама цивилног друштва и појединцима.
 • Омогућити повољне кредите приликом решавања стамбеног питања здравствених радника – започети пројекат изградње јефтиних станова и давати подстицаје у висини каматне стопе.