Подршка иницијативи за унапређење стања у систему социјалне заштите

 • Post category:Вести
You are currently viewing Подршка иницијативи за унапређење стања у систему социјалне заштите

Пружамо подршку Иницијативи за социјалну заштиту, коју су покренули Друштво социјалних радника Србије и удружење Социатива.

Иницијативи су се у међувремену придружили Друштво психолога Србије, Педагошко друштво Србије, Синдикат Градског центра за социјални рад у Београду, Грански синдикат здравства и социјалне заштите, Синдикат запослених у социјалној заштити Републике Србије и многобројне организације цивилног друштва.

Циљ је свеопште унапређење стања у систему социјалне заштите.

ТЕКСТ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Социјална заштита је витални стуб сваког друштва, пружајући подршку најрањивијим члановима заједнице. Међутим, ефикасност и праведност ових програма често је под утицајем регулаторних механизама, док се истовремено систем социјалне заштите у Србији суочава са недовољним бројем запослених и великим бројем корисника.

У оквиру извештаја Европске уније о напретку Србије у процесу придруживања, у Поглављу 19, јасно се истиче да током 2023. године није било повећања мера обухвата и адекватности за појединце и породице у оквиру шеме и финансијске социјалне помоћи, која за циљ има смањење сиромаштва. Такође, истиче се као проблем и велики број предмета у центрима за социјални рад, а мали број стручних радника. Према извештају Републичког завода за социјалну заштиту, у периоду од 2013. до 2022. године, број запослених је смањен за 18,4%1. Број стручних радника старијих од 60 година у центрима за социјални рад износи 18,4%. Уз забрану запошљавања и одлив радника услед одласка у пензију, систем социјалне заштите ће бити неодржив. Према процени Државне ревизорске институције (ДРИ), постоје центри за социјални рад који раде без социјалних радника, правника, педагога и психолога2.

Ова иницијатива представља кораке ка побољшању тих механизама ради осигурања приступачности, транспарентности и праведности у социјалној заштити и унапређењу положаја стручних радника и сарадника у систему социјалне заштите. Наведено је у складу са принципима професионалне етике стручних радника Србије – супротстављање неправичним политикама и праксама.

Циљеви иницијативе:

 • Анализирати постојеће нормативе и израдити препоруке за измене и допуне законских и подзаконских аката,
 • Дефинисати циљеве у оквиру социјалне заштите кроз доношење Стратегије социјалне заштите,
 • Побољшање социо-економског положаја запослених у систему социјалне заштите,
 • Повећати број стручних радника и сарадника у систему социјалне заштите, у складу са постојећим нормама,
 • Унапредити приступ социјалној заштити кроз поједностављење процедура и смањење бирократије, укључујући и промену софтвера „Система за заштиту и аутоматизацију инструмента социјалне заштите (СОЗИС),
 • Учини доступним начин чувања и контроле података из Регистра социјалних карти, ради смањења злоупотреба у политичке и друге сврхе,
 • Повећати број услуга социјалне заштите у заједници (број сигурних кућа, програма становања уз подршку, програма подршке породицама у ризику, програма за подршку деци са проблемима у понашању, повећати број саветовалишта итд.),
 • Промовисати инклузивност у социјалној заштити, уз посебан фокус на особе са инвалидитетом, старије особе, децу без родитељског старања и друге маргинализоване групе,
 • Уредити центре за социјални рад, сигурне куће у складу са стандардима приступачности за особе са инвалидитетом и
 • Подстаћи активно учешће корисника социјалне заштите у процесима доношења одлука путем консултација и саветовања.

Предложени кораци:

 • Доношење Стратегије развоја социјалне заштите уз укључивање експерата из области социјалне заштите и социјалне политике и социјалног рада, укључивање универзитетских професора, синдиката, струковних удружења, заинтересованих и активних појединаца/ки;
 • Хитно покренути процес запошљавања нових радника у систему социјалне заштите, према претходно сачињеној процени и плану према приоритетима: урадити/искористити постојеће анализе стања по овом питању, сачинити хитан план запошљавања радника/ца према приоритетима;
 • Хитно покренути процес унапређења социо-економског статуса запослених кроз формирање јединствене цене рада за све запослене и кроз измену Уредбе о коефицијентима за све групе послова;
 • Ревизија постојећих закона, подзаконских аката који регулишу социјалну заштиту ради идентифкације недостатака и предлога за унапређење;
 • Ревизија Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад у циљу редефинисања јавних овлашћења и норматива кадрова;
 • Формирање независних тела за праћење и оцењивање ефикасности програма социјалне заштите, са укљученим представницима корисника услуга;
 • Спровођење јавне кампање у циљу подизање свести и информисаности грађана/ки о правима и доступним социјалним програмима, како би се осигурало да су информације доступне свим потенцијалним корисницима;
 • Развој системских мера превенције – успостављање и јачање превентивних програма и мера у социјалној заштити са фокусом на идентификацији потреба заједница и појединаца, а не на реакцији на постојеће проблеме и последице. На тај начин би се смањило оптерећење и потреба за сложеним интервенцијама у социјалној заштити;
 • Оснаживање запослених у области социјалне заштите кроз креирање бесплатних програма едукација, обука, радионица, у складу са глобалним трендовима и потребама у заједници, који би били доступни свим стручним радницима. Тиме би се осигурао њихов континуирани професионални развој – подизање нивоа стручности и ефикасности, истовремено би се стварало и стабилније окружење за кориснике социјалне заштите.

Закључак: Унапређење положаја запослених и унапређење регулаторних механизама социјалне заштите кључно је за изградњу праведнијег и инклузивнијег друштва. Кроз ову иницијативу, тежимо стварању система у коме ће запослени бити задовољни својим радним условима. Тежимо томе да повећањем могућности да запослени пруже различит спектар услуга корисницима, буде омогућен приступ свима који су у потреби, уз поштовање њихових права и достојанства. Ово треба да буде заједнички напор свих релевантних актера – власти, цивилног друштва, корисника услуга и заједнице у целини – како би изградили систем социјалне заштите по мери свих грађана.

 1. http://www.zavodsz.gov.rs/media/2572/izvestaj-o-radu-csr-u-2022-godini.pdf ↩︎
 2. https://www.politika.rs/scc/clanak/594976/Centri-za-socijalni-rad-rade-i-bez-socijalnih-radnika ↩︎

Потпиши и ти – Подржи Иницијативу за социјалну заштиту!